REGULAMIN SKLEPU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu  działającego pod adresem http://www.jrmotors.pl  jest  J.R Motor Services G.B. sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 659, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186312, nr NIP 585-000-19-45 nr Regon 190061669 (dalej: Sprzedający).

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w jego siedzibie, za pośrednictwem okienka kontaktowego lub poczty elektronicznej na adres: gdynia@jrmotors.pl lub pod numerami telefonów:

(58) 661 25 87 | 697 993 360 Gdynia

(22) 879 77 79 | 797 011 877 Warszawa

3. Regulamin określa zasady sprzedaży i dostawy produktów i usług oferowanych do nabycia w Sklepie.

4. Nabywcą produktów oferowanych w Sklepie może być każdy kto zarejestruje się w Sklepie (dalej: Klient).

5. O ile użytkownik jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, stosuje się do niego postanowienia niniejszego regulaminu za zmianami wynikającymi z § 6 niniejszego regulaminu.

6. Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym www.jrmotors.pl odbywa się według niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.  

7. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych. 

8. Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT 23%, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki.

9. Numer konta bankowego i nazwa banku to: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. O/GDYNIA 73 1750 1022 0000 0000 0103 3627

10. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Klient decydujący się na zakup produktu oferowanego w sklepie, składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza na stronie sklepu. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W trakcie procesu składania zamówienia Klient akceptuje treść niniejszego regulaminu.

2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok. 

3. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system Sklepu na adres e-mail podany przy rejestracji. 

4. W wypadku wątpliwości odnośnie treści otrzymanego zamówienia  sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia treści zamówienia przez telefon. W przypadku nie wyjaśnienia wątpliwości Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji takiego zamówienia z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.

5. Towary mogą być przez Klienta odebrane w siedzibie Sprzedającego lub pod adresem wskazanym przez zamawiającego.

6. Za zamówione towary Klient może zapłacić:

a/ gotówką lub karta płatniczą– płatne w siedzibie Sprzedającego,

b/ przelewem bankowym na konto Sprzedającego lub przez platformę przelewy24.pl,

c/ „za pobraniem” – przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.

7. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem – Przelewy24.pl, przelew należy wysłać na wskazane konto BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Gdynia  73 1750 1022 0000 0000 0103 3627. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem.

8. W przypadku zamówienia z użyciem metody płatności Przelewy24, brak opłaty w przeciągu 10 dni roboczych od otrzymania wiadomości potwierdzającej zamówienie, uważa się za rezygnację z zakupu.

9.  W przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem”, należność należy przekazać kurierowi bądź przedstawicielowi Poczty Polskiej przy odbiorze przesyłki.

10. W przypadku wyboru formy płatności gotówką towar zostanie wydany niezwłocznie po uiszczeniu kwoty odpowiadającej cenie produktu.

11. Czas realizacji zamówienia: wynosi 14 dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu dostarczenia towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej. 

11. a/ Jeżeli czas realizacji zostanie wydłużony, klient zostanie powiadomiony telefonicznie bądź za pomocą poczty e-mail.

12. W przypadku niedostępności danego produktu w Sklepie, Klient nie ma możliwości zakupienia takiego towaru. Możliwe jest jedynie ustawienie powiadomienia e-mail gdy produkt będzie dostępny w sprzedaży.

13. Zamówione towary są wysyłane  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej według wyboru Klienta. Klient dokonuje wyboru przy składaniu zamówienia.

14. O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji.

15. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument sprzedaży z zastrzeżeniem treści § 6 ust. 6.  

16. Przed odebraniem przesyłki, jej zawartość  powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzenia uszkodzenia opakowania, Klient powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej, sporządzić protokół szkody z kurierem i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres e-sklep@jrmotors.pl  z zastrzeżeniem § 6 ust. 8.

17. Przyjęcie przesyłki przez Klienta, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem z zastrzeżeniem § 6 ust. 8.

18. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu i nie powoduje powstania żadnych roszczeń po stronie Klienta. 

III. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z działem Obsługi Klienta lub wysłanie wiadomości e-mail na adres e-sklep@jrmotors.pl

2. Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia, a trwa do momentu wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

3. Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych.

4. Sprzedający dostarczy Kupującemu przedmiot sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r . o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: wiadomością e-mail, na adres e-sklep@jrmotors.pl, w formie pisemnej, na adres JR MOTOR SERVICE GB ul.T Wendy 15, 81-351 Gdynia – Formularz odstąpienia od umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno w szczególności zawierać:  dokument sprzedaży, numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej kwoty. Wzór oświadczenia, w postaci formularza reklamacji/zwrotu został umieszczony w witrynie sklepu Internetowego – Gwarancje i zwroty

4. O ile oświadczenie o odstąpieniu złożone zostanie drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

13. W czasie do 14 dni od zakupu umożliwiamy wymianę towaru na inny z naszej oferty.

V. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności: przy odbiorze: odbiór osobisty w punkcie – kwota za zamówienie uiszczana jest gotówką lub kartą w momencie odbioru zamówienia w jednym z naszych oddziałów:

 • Gdynia, ul. T Wendy 15, 81-351

 • przelewem w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy

 • wpłaty w formie dowolnego przelewu bankowego.

2. Oferta sklepu internetowego nie jest tożsama z ofertą sklepu stacjonarnego: ceny produktów i usług mogą się różnić.

VI. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

1. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób: przesyłką kurierską lub priorytetową przesyłką pocztową. Możliwy jest również odbiór osobisty towaru Punkcie Odbioru Osobistego tj. przy ul. T Wendy 15, 81-351 Gdynia w godzinach 9:00 – 17:00.

2. Paczki wysyłane przez Sklep Internetowy są starannie zapakowane.

3. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, w celu ułatwienia sprawnego zaspokojenia potrzeb Kupującego oraz pokrycia szkód z tym związanych, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu Internetowego.

4. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

5. Aktualne ceny przesyłek:

Towar jest wysyłany za pośrednictwem: firmy kurierskiej FedEx, Poczta Polska oraz Inpost.

Koszt wysłania firmą kurierską FedEx wynosi :

 • Przedpłata 18 PLN

 • Pobranie 19 PLN

Koszt wysłania firmą Poczta Polska (usługa Kurier48)  wynosi :

 • Przedpłata 12,50 PLN

 • Pobranie 14,50 PLN

Koszt wysłania firmą Inpost wynosi :

 • Przedpłata 15 PLN

 • Pobranie 20 PLN6. Sposób przesyłki oraz jej koszty nie dotyczą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega indywidualnej wycenie poprzez pocztę e-mail lub kontakt telefoniczny z Klientem.

VII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon) oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora – o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Internetowym w celu uzyskania zastępczego dowodu zakupu.

2. Towary w dziale „Promocje” na stronie www Sklepu Internetowego są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

VIII. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.

2. Klient ma prawo złożyć reklamację. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego na adres wskazany w rozdziale IV pkt 2.

3. O ile reklamacja dotyczy wadliwości towaru, reklamowany towar wysyłany jest od reklamującego za pośrednictwem kuriera, lub Poczty Polskiej na koszt reklamującego.

4. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Złożona reklamacja powinna zawierać wypełniony formularz reklamacji/zwrotu. Zastosowanie się do powyższego wymogu nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.

6. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

7. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.

8. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Opisu tego można i należy również dokonać podczas składania reklamacji z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.

9. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.

10. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.

10. a/ Czas ten może się wydłużyć, a w przypadku takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty e-mail.

11. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

IX. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący – osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych Kupujących objętych formularzem rejestracji (zamówienia) lub osób fizycznych działających za Kupujących jest Sprzedający. Kupujący może, w trakcie składania zamówienia, dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub na podany numer telefonu, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz ustawą prawo telekomunikacyjne. Zgody te mogą być cofnięte w każdym czasie.

2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży w tym wystawienia rachunku lub faktury, dokonania rozliczenia zamówienia a także archiwizacji oraz ewentualnej reklamacji.

3. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. Zarejestrowani kupujący mogą dokonywać zmian i poprawiania danych osobowych poprzez Konto Klienta.

X. ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

2. Konto Klienta to miejsce dostępne dla zarejestrowanych kupujących po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

3. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to: Imię i nazwisko Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj). Numer telefonu

5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca, do wysyłki zamówionych towarów należy podać: Nazwę firmy Numer Identyfikacji Podatkowej Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj) Imię i nazwisko osoby do kontaktu numer telefonu

6. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie Internetowym, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

8. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem

9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego,

 2. działalność kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

 3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności

 4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika

 5. kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

11. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody sprzedającego.

12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

13. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7 i 9 wynosi 14 dni.

XI. WARUNKI TECHNICZNE

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

2. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 11.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 46.0 lub Chrome 90 lub Opera w wersji nie starszej niż 50.0.2762.42 lub Safari w wersji nie starszej niż 13.1.1.

3. Włączoną obsługę Javascript,

4. Aktywny adres e-mail.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2021 r.

2. Wszystkie składane zamówienia realizowane są z aktualnie obowiązującym regulaminem.

3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

4. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

5. Sprzedający nie zobowiązał się do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

6. Sprzedający nie świadczy usług, w stosunku do których można określić minimalny czas trwania zobowiązania zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

7. Przy sprzedaży towarów w Sklepie funkcjonalności treści cyfrowych oraz mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowe ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem nie występują.

8. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście oraz na stronie sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Kupujący w żadnym razie nie jest uprawniony do korzystania z tych znaków.

9. Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w niniejszym regulaminie, Kupujący ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Kupujący, akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

10. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

11. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.jrmotors.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.