Wpisz numer katalogowy lub wyszukaj artykuł

Regulamin strony obowiązujący od 25.12.2014r.

Poniższy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.jrmotors.pl (dalej: Sklep), a także prawa i obowiązki stron biorących udział w zawieraniu umowy sprzedaży.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu  działającego pod adresem sklep. http://www.jrmotors.pl (dalej: Sklep), jest  J.R Motor Services G.B. sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 659, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ  w Gdańsku  , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186312., nr NIP 585-000-19-45 nr Regon 190061669 (dalej: Sprzedający).

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod numerem tel: 58 661-25-87 lub 22 879-77-79

3. Regulamin określa zasady sprzedaży i dostawy produktów i usług oferowanych do nabycia w Sklepie .

4. Nabywcą produktów oferowanych w Sklepie może być każdy kto zarejestruje się w Sklepie zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie: www.jrmotors.pl (dalej: Klient).

5. O ile użytkownik jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, stosuje się do niego postanowienia  niniejszego regulaminu za zmianami wynikającymi z § 6 niniejszego regulaminu.

6. Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym www.jrmotors.pl odbywa się według niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.  

7. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych. 

8. Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki wskazane są w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.

9. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

§ 2 Realizacja zamówień.

1. Klient decydujący się na nabycie produktu oferowanego w Sklepie, składa poprzez wypełnienie formularza na stronie www.jrmotors.pl zamówienie, po uprzednim zarejestrowaniu się. W trakcie procesu rejestracji Klient akceptuje treść niniejszego regulaminu. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok. 

3. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system Sklepu na adres e-mail podany przy rejestracji. 

4. W wypadku wątpliwości odnośnie treści otrzymanego zamówienia, bądź w przypadku gdy Klienta składa zamówienie w Sklepie po raz pierwszy, Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia treści zamówienia przez telefon. W przypadku niewyjaśnienia wątpliwości, Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji takiego zamówienia z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.

5. Towary mogą być przez Klienta odebrane w siedzibie Sprzedającego lub w innym miejscu, w którym Sprzedający prowadzi działalność, uzgodnionym przez Sprzedającego z Kupującym za pośrednictwem e-maila, bądź wysłane na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

6. Za zamówione towary Klient może zapłacić:

a/ gotówką lub karta płatniczą– płatne w siedzibie Sprzedającego bądź w innym miejscu, w którym Sprzedający prowadzi działalność, uzgodnionym za pośrednictwem e-maila,

b/ przelewem bankowym na konto Sprzedającego, 

c/ przekazem pocztowym na konto Sprzedającego,

d/ „za pobraniem” – przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar,

według wyboru Klienta dokonanego  drogą mailową ze Sprzedającym po złożeniu zamówienia. .

7. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, przelew należy wysłać na wskazane konto RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A O/Gdynia  73 1750 1022 0000 0000 0103 3627. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem.

8. Niezapłacenie za zamówiony produkt w przeciągu 10 dni roboczych od otrzymania wiadomości potwierdzającej zamówienie, uważa się za rezygnację z zamówienia.

9.  W przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem”, należność należy przekazać kurierowi bądź przedstawicielowi Poczty Polskiej przy odbiorze przesyłki.

10. W przypadku wyboru formy płatności gotówką towar zostanie wydany niezwłocznie po uiszczeniu kwoty odpowiadającej cenie produktu.

11. Czas realizacji zamówienia: wynosi 14 dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu dostarczenia towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.

12. W przypadku niedostępności danego produktu w Sklepie, Klient zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem e-maila na adres wskazany w trakcie realizacji procedury zamówienia. Klient decyduje w takiej sytuacji, czy zamówienie ma być zrealizowane w terminie późniejszym czy anulowane. 

13. Zamówione towary są wysyłane  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej według wyboru Klienta. Klient dokonuje wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie, po złożeniu zamówienia.

14. O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji.

15. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument sprzedaży z zastrzeżeniem treści § 6 ust. 6.  

16. Przed odebraniem przesyłki, jej zawartość  powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzenia uszkodzenia opakowania, Klient powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej, sporządzić protokół szkody z kurierem i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z zastrzeżeniem § 6 ust. 8.

17. Przyjęcie przesyłki przez Klienta, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem z zastrzeżeniem § 6 ust. 8.

18. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu i nie powoduje powstania żadnych roszczeń po stronie Klienta. 

§ 3 Reklamacje

1. Klient ma prawo złożyć reklamacje na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź na piśmie na adres Sprzedającego celem ustalenia dalszego toku postępowania. Druk zgłoszenia reklamacyjnego dot. narzędzi do pobrania oraz druk zgłoszenia reklamacyjnego dot. części samochodowych do pobrania

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni  od dnia jej wpłynięcia z tym zastrzeżeniem, że jeżeli upływ terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa się do najbliższego dnia roboczego.

3. O rezultacie złożonej reklamacji Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przy składaniu zamówienia.

§ 4 Postanowienia pozostałe

1. Właściciel sklepu firma J.R Motor Services G.B zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub wycofania ze sprzedaży niektórych produktów i usług  oferowanych w Sklepie.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu z zastrzeżeniem treści § 6 ust.7.

3. Ze względu na zróżnicowaną architekturę sprzętowo-architektoniczną zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od oryginałów. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Mają one charakter poglądowy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.

4. Różnice, o których mowa w ust. 3  nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wysuwania roszczeń ze strony Sprzedającego z zastrzeżeniem postanowienia § 6 ust 8.

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedażowej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzeń zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6. Sklep zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, na ekranach o rozdzielczości powyżej 1024 px.

§ 5 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Klientów objętych formularzem rejestracji (zamówienia) lub osób fizycznych działających za Klientów oraz ewentualnymi zmianami dokonanymi przez Klienta jest Sprzedający.

2. Dane Klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

3. W trakcie rejestracji Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub na podany numer telefony, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną. Zgody te mogą być cofnięte w każdym czasie.

§ 6 Postanowienia szczególne w stosunku do Konsumentów

1. Postanowienia niniejszego § mają zastosowanie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami i w przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu, w stosunkach z Konsumentami, mają pierwszeństwo.

2. Klient będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od zawartej umowy i zwrotu zakupionego towaru w stanie nienaruszonym, bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Zwrot towaru stanowi odstąpienie od umowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Wzór odstąpienie od umowy stanowi  załącznik nr.1 do regulaminu. Informacja o prawach i obowiązkach związanych z odstąpieniem od umowy zawartej jest w załącznik nr.2 do regulaminu. 

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje odnośnie:

a) towarów o właściwościach określonych przez konsumenta, służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4. Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon, w przypadku gdy z jakichkolwiek względów treść zamówienia budzi wątpliwości bądź w przypadku, gdy Klient składa zamówienie w Sklepie po raz pierwszy. W takim przypadku Zamówienie będzie realizowane dopiero po telefonicznym potwierdzeniu jego złożenia i wyjaśnieniu wątpliwości.  

5. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia towarów wolnych od wad.

6. Do dostarczanej przesyłki zawsze będzie dołączany dokument sprzedaży wraz z treścią niniejszego regulaminu.

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu, pozwanego lub miejsca wykonania umowy. Konsumenci mają również prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń w szczególności mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Dane adresowe oraz zasady dostępu do zasad działania tych sądów znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl.

8. W stosunkach z Konsumentami nie mają zastosowania:  § 2 ust. 16 i 17, §4 ust. 1, 3 i 4, § 7 ust. 4.

9. Sprzedający nie zobowiązał się do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

10. Sprzedający nie świadczy usług, w stosunku do których można określić minimalny czas trwania zobowiązania zgodnie z art. 12  ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

11. Przy sprzedaży towarów w Sklepie funkcjonalności treści cyfrowych oraz mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowe ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem nie występują.

  § 7 Postanowienia końcowe.

1. Sprzedający jest dysponentem wszelkich praw autorskich do materiałów zawartych w stronie, dlatego prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania zgody na ich ewentualne kopiowanie bądź wykorzystanie ich w inny sposób.

2. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście  oraz na stronie sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Kupujący w żadnym razie nie jest uprawniony do korzystania z tych znaków.

3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie Sklepu dla każdego Klienta.

4. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania tych zmian na stronie Sklepu z zastrzeżeniem § 6 ust. 8.